Tausta

Oulujokisuisto | Uusiutuvan energian pilottialue Resca rakennusvalvonta OuluValtakunnallinen RESCA on nk. kutos-kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) yhteinen ilmasto- ja energiahanke, jossa osarahoittajana on Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma. Hanke toteutetaan vuosina 2012-2014. RESCAssa kukin kaupunki pyrkii omassa osahankkeessaan kehittämään keinoja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi energiankäytössä. Yhteishankkeella tehostetaan kehitystyötä ja tuetaan hyvien ratkaisujen leviämistä toisiin kaupunkeihin ja koko maahan sekä kehittymistä liiketoimintamalleiksi. Hanke edistää kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja luo uusia mahdollisuuksia elinkeino- ja yritystoiminnalle.

Edistettävät pilotit ja toimintamallit liittyvät seuraaviin teknologioihin ja ratkaisuihin:

  • uusiutuvan energian hybridiratkaisut ja hiilineutraalit ratkaisut
  • ilmastovaikutusten tunnistaminen kaavoituksessa ja maankäytössä
  • vesistölämmön hyödyntäminen
  • aurinkoteknologiat
  • tuulivoima
  • biokaasun liikennekäyttö
  • bioenergia

Tavoitteet Oulussa

  • tavoitteena tuottaa perusteltuja ja turvallisia konsepteja (monistettavia malleja), joilla helpotetaan ja ohjataan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa
  • konseptien tulee olla käytettävyydeltään yksinkertaisia ja tehokkaita, ja niiden tulee soveltua rakennusvalvonnan ennakko-ohjaustyöhön
  • konseptien tulee soveltua myös muiden kuntiin ja kaupunkeihin sekä osaltaan edesauttaa Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä

Toimenpiteet Oulussa

I talo Oulu | Uusiutuvan energian pilottialuea Hiukkavaara RESCA rakennusvalvonta OuluOulun pilotissa kehitetään valintakonseptit pientalojen erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille (hybrideille) sekä niihin soveltuville (niiden edellyttämille) rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Toimivista yhdistelmistä tehdään monistettavia konsepteja helpottamaan pienrakennuttajien ja muiden em. toimijoiden valintoja eri energialähteiden alueilla. Konsepteja käyttäen Oulun pienrakentajat rakennuttavat omakotitaloja eri energialähteiden alueille ja konseptien toimivuutta arvioidaan. Kokemusten pohjalta hiotaan lopullisia monistettavia ratkaisuja. Energiamääräysten mahdolliset muutokset huomioidaan, niitä jopa ennakoidaan. Valintakonseptien kehittämisessä mukana ovat seuraavat energialähteet: uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ja lämpö esimerkiksi maa- ja ilmalämpöön, puuhun ja aurinkoenergiaan pohjautuen. Mukana on myös osittain tai kokonaan uusiutuvalla energialähteellä tuotettu kaukolämpö.

Oulussa ratkaisuja haetaan rakennusvalvonnan pitkää laadunohjauskokemusta ja laajaa yritys- ja asiantuntijaverkostoa hyödyntäen sekä pienrakentamisen energia-asioiden pilotointia käyttäen. Pilottien joukossa on mm. uusi asuinalue Oulun Hiukkavaarassa. Rakennusvalvonnan käynnistämänä ja tukemana Hiukkavaaraan rakentuu noin 45 omakotitalon/asunnon, 17 yrityksen/rakennuttajan ja yhteensä lähes sadan asiantuntijan Pilottialue. Alueella tullaan testaamaan monipuolisesti erilaisia uusiutuvan energian ratkaisuja. Alue on kaukolämpöverkon ulkopuolella. Alueen tavoitteenasettelua, suunnittelua ja rakentamista ohjaa Oulun rakennusvalvonta huomattavasti tavanomaista laajemmin.

Rakennusvalvonnan iltapäiväseminaarit ja rakennusten suunnittelu on aloitettu ja rakentaminen alkaa syksyllä 2013. Meneillään olevassa RESCA-hankkeessa päästään hyödyntämään suunnitteluvaiheen energiavalintojen ja selvitysten tuloksia hyvin tiiviissä yhteistyössä rakentavien yritysten kanssa. Sen sijaan käytönajan mittaustuloksia saadaan online-seurannassa toisaalta jo rakennetuista tai rakenteilla olevista yli 10 pilottitalosta. Näiden joukossaon yksi Super-hybriditalo, jossa testataan hyvin monen uusiutuvan energian teknologian yhteistoimivuutta ja hallittavuutta kiinteistötasolla.